Lubomír Pliska

22.09.2011 18:12

Lubomír Pliska

 

Bratr farář Lubomír Pliska se narodil 19. března 1975 v Ostravě v rodině tvořené převážně nevěřícími nebo vlažnými katolíky. Jen jeho babička Sidonie Plisková byla evangelička. O víře nebo o církvi se v jeho rodině nehovořilo. Přesto o sobě tvrdí, že Boží existenci nepopíral. Dokonce se někdy se svými kamarády dohadoval, že i když Boží existenci dokázat nemůže, stejně jako oni ji nemohou vyvrátit, nezdá se mu, že by celý vesmír a tento svět vznikl náhodou, a proto věří, že Bůh je. Ale živý vztah s Bohem až do svých 18 let neměl.

            Po vystudování Vojenského gymnázia Jana Žižky z Trocnova v Opavě a roční Praporčické školy pro výkonné praporčíky byl téměř 5 let vojákem z povolání. Právě na vojenském gymnáziu se od svých křesťanských kamarádů dozvěděl, že věřit v Boží existenci nestačí, že je zapotřebí učinit pokání a přijmout do svého života Ježíše Krista jako Pána a Spasitele, který za naše hříchy zemřel na kříži. Po dalších rozhovorech se svými kamarády tak učinil a po nějakém čase přijal pozvání na shromáždění (bohoslužbu), která se konala v církvi Křesťanské sbory. Tam se setkal s velmi milým přijetím a s živou vírou, což ho natolik oslovilo, že v této církvi zakotvil a 5 let byl jejím členem.

Po čase vlastního studia Bible a kladení si kritických otázek nad Písmem, na které mu bratří s Křesťanských sborů nedokázali uspokojivě odpovědět (až na jednoho bratra, který v té době studoval na Evangelické teologické fakultě), se rozhodl pro studium teologie. Tak v roce 1998 po úspěšném složení přijímacích zkoušek započal studium bohosloví na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy (HTF UK). Tam se setkal s novými přáteli a s teologií Zdeňka Trtíka, která ho natolik oslovila, že vstoupil do řad Církve československé husitské. Krátce na to přijal svátost biřmování a po třech letech studia teologie byl vysvěcen na jáhna. Jako jáhen začal sloužit v chrámu sv. Mikuláše na Starém Městě pražském a po roce duchovenské služby v této náboženské obci se stal pomocným duchovním v Praze – Holešovicích, kde byl farářem jeho kmotr František Slavík.

Studium na HTF UK úspěšně ukončil státní magisterskou zkouškou v roce 2003 a dne 28. června téhož roku byl v Husově sboru NO CČSH v Kvasicích za účasti brněnského biskupa ThDr. Petra Šandery a dalších spolusvětitelů vysvěcen na kněze a uveden v úřad faráře. K 1. lednu 2007 byl ustanoven administrátorem NO CČSH ve Zlíně a 14. ledna byl do této funkce při bohoslužbách opět brněnským biskupem Petrem Šanderou uveden. Náboženskou obec ve Zlíně administroval do 1.6. 2011.

V současné době je farářem Náboženské obce Církve československé husitské v Kvasicích a je členem Teologického poradního sboru. Společně s manželkou Barborou zajišťuje činnost Rodinného centra Kalíšek při náboženské obci, které se soustřeďuje na volnočasové aktivity, pro děti i dospělé. Farář Lubomír Pliska je ženatý a má dvě dcery, Elišku a Markétu a jednoho syna, Metoděje.