Církev československá husitská

 

 • je křesťanskou církví reformačního husitského směru.
 • je církví samostatnou, národní, podobně jako církev anglikánská ve Velké Británii nebo luterská v severských zemích.
 • pramenem její víry, zvěsti, nauky a jejího poslání je slovo Boží, dosvědčené Písmem a křesťanskou tradicí, zvláště starokřesťanskou, cyrilometodějskou, husitskou, bratrskou a vůbec reformační, kriticky vykládanou podle nauky Církve československé husitské.
 • nejvyšší normou je jí Duch Kristův, jemuž podléhá církev i její věřící ve víře, v životě a úsilí, v hlásání evangelia, v učení a v teologické tvorbě.
 • zachovává svobodu svědomí, která záleží v poslušnosti Ducha Kristova, k němuž poukazují řády církve.
 • její články víry nejsou neměnitelnými dogmaty a nejsou předmětem, nýbrž vyjádřením a ukazatelem směru víry, kterou církev žije a vyznává.
 • její bohoslovecká činnost je vedena zásadou úcty k vědeckému bádání.
 • historicky vznikla 8.1.1920 na podkladu modernistických snah reformních římskokatolických kněží, kteří vědomě navázali na českou reformační tradici, především na odkaz mistra Jana Husa a středověkou husitskou církev.
 • je církví liturgickou.
 • slouží sedmi svátostmi (křest, večeře Páně, biřmování, pokání, manželství, útěcha nemocných, svěcení kněžstva).
 • je církví presbyterní s episkopálními prvky: to znamená, že na její správě se společně podílejí laici (starší – presbyteři) a duchovní (jáhni, kněží a biskupové – episkopové).
 • duchovními jsou muži i ženy (ženy od roku 1947).
 • aktuálně tlumočí křesťanskou zvěst.

 

Poslání církve

 

Posláním Církve československé husitské je hlásat evangelium, vyznávat svou víru, svědčit o ní a uvádět ji v život, zejména pak

 

 1. svědčit životem, slovem, tiskem a jinými vhodnými způsoby o Ježíši Kristu, jako Pánu a Spasiteli,
 2. sloužit životu svých členů i jiných lidí, toužících po Božím slovu, podle svého poslání kázáním, bohosloveckým vedením, bohoslužbou, vysluhováním svátostí i mimosvátostnými obřady, vyučováním náboženství, pastorační péčí, duchovní péčí a další výchovou, sociální prací a další křesťanskou službou lásky i jinými vhodnými křesťanskými prostředky,
 3. spolupracovat na díle Kristově s jinými církvemi a náboženskými společnostmi i v zahraničí, k této práci ochotnými a spolupracovat na díle obecné spravedlnosti, humanity a pokoje se všemi lidmi dobré vůle.